GKB Danşmanlık Gümrük Hukuku alanında aşağıdaki hizmetleri vermektedir:

• Gümrük Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
• Gümrük Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözüm Yolları ve Danıştay Uygulaması
• Gümrük Kaçakçılığı ve Yargıtay Uygulaması
• Dış ticaretten alınan gümrük vergisi, KDV ve diğer mali yükümlülüklerin nitelikleri, Türk Vergi Sistemi içindeki konumu ve tâbi olduğu hukuki rejim
• Gümrük Rejimleri
• Dahilde işleme, hariçte işleme, ihracat mevzuatı ve uygulama esasları
• İhracatçı Birlikleri
• Serbest bölgeler mevzuatı ve uygulama esasları
• Dış Ticarette Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler
• KDV istisnası, tecil, terkin ve iade süreci
• İthalde alınan KDV’de matrah tespiti ve yükümlendirme
• Antrepo Rejimi ve Ardiye Sözleşmeleri: Teknik ve özel donanım gerektiren Antrepo Rejimi, Yıllarca depolarda atıl vaziyette bekleyen, ardiye ücretleri alınamadığı gibi kapladığı yer açısından da antrepolara büyük sıkıntı yaşatan eşyaların tasfiyesi, ardiye ücretlerinin tahsil edilmesi.