hasta tazminat hakkı

HASTANIN TAZMİNAT HAKKI

Sağlık kuruluşları tarafından sunulan hizmetlerden birinden yararlanan kişiler, birtakım hak ve sorumluluklara sahiptir. Hasta hakları olarak tanımlanan bu haklar hem sağlık hizmetlerini iyileştirmek hem de hasta ile sağlık kuruluşu ve personeli arasındaki iletişimi güçlendirmek amacını taşımaktadır. Ayrıca bu sayede hastanın maruz kalabileceği mağduriyetlerin de engellenmesi amaçlanmaktadır. Hastanın tazminat hakkı da bu doğrultuda tanınmış olan haklardan biridir. Muayene ya da tedavi esnasında herhangi bir hakkının ihlal edildiğini düşünen ya da kendisine uygulanan işlemden maddi ve manevi bir zarar gören kişiler, şikâyet ve tazminat hakkına sahiptir. Tazminatın ödenebilmesine hükmedebilecek merci, mahkemelerdir. Bu yüzden de mağduriyet yaşayan kişinin öncelikle mahkeme aracılığı ile sağlık kuruluşundan ya da kendisine müdahalede bulunan hekimden şikâyette bulunması gereklidir.

Tazminata Neden Olabilecek Durumlar

Hastanın tazminat hakkı doğabilmesi için genellikle hastanın bir zarara uğraması şartı dikkate alınmaktadır. Yaşanan hak kayıplarının ve zararların boyutuna bağlı olarak idari birtakım yaptırımların da uygulanması mümkündür. Ameliyat ya da tedavi esnasında hastada geçici veya kalıcı bir hasarın oluşmuş olması, hastanın maddi ya da manevi kayıp yaşamasına neden olunması gibi durumlarda tazminat hakkı söz konusu olabilmektedir. Ayrıca uygulanan yöntemden dolayı hastanın hayatını kaybetmesi durumunda da hasta yakınları tarafından tazminat davası açılabilmektedir. Hastanenin ya da hekimin tazminat hakkı doğurduğu iddia edilen fiili mahkemece değerlendirildikten sonra tazminat isteminin reddine ya da kabulüne karar verilebilir.

Hastanın Tazminat Hakkının Hukuki Zemini

Hasta hakları kavramı ilk olarak Lizbon Bildirgesi ile sonrasında da Amsterdam Bildirgesi ile dünya tıp literatürüne dahil edilmiştir. Daha sonra yayınlanan Bali Bildirgesi’nin de bu konudaki rolü büyüktür. Hastanın tazminat hakkı temelini Amsterdam Bildirgesi’nden almaktadır. Uluslararası çerçevenin yanı sıra Türkiye’de de Hasta Hakları Yönetmeliği adıyla bu durum teminat altına alınmıştır. Bu sayede hastaların tedavi esnasında maruz kalabileceği kötü davranışlar, hak kayıpları ya da sağlık durumundaki bozulmalara karşı korunmaları için hukuki tedbirler alınmıştır.

Similar Posts