sağlık hakları

SAĞLIK HUKUKU MEVZUATI

Sağlık Hukuku Mevzuatı

Mevzuat, bir ülkede hâlihazırda yürürlükte olan hukuk kurallarının tamamına verilen addır. Sağlık hukuku mevzuatı ise sağlık alanında yapılmış ve yürürlükte olan hukuk kurallarını ifade etmektedir. Sağlık hukuku ile ilgili yürürlükte olan bu mevzuat, hukukçuların yanı sıra tıp çalışanlarının da bilmekle yükümlü olduğu bir mevzuattır. Zira sağlık çalışanlarının hastalar ile kuracakları iletişimde dikkat etmeleri gereken hususlar ile hastalara yapılacak uygulamalarda hastaların hangi haklara sahip olduğu bu mevzuatta açıklanmıştır. Ayrıca doktor ve hasta arasında yaşanan problemler karşısında uygulanacak yaptırımlar da yine bu mevzuat ile çerçeve içine alınmıştır.

sağlık hukuku mevzuatı

Sağlık Hukuku Mevzuatı Neleri Kapsar?

Sağlık hukuku ile ilgili mevzuatın kapsama alanı oldukça geniştir. Bu yüzden de sağlık hukuku nedir sorusunu birkaç cümle ile cevaplamak olanaklı değildir. Sağlık hukuku mevzuatında geniş bir yer tutan konuların başında hasta hakları gelmektedir. Bu doğrultuda yönetmelikte 21 farklı hak başlığı bulunmaktadır. Sağlık hizmetlerinden yararlanma hakkı, bilgi isteme hakkı, mahremiyetin korunması hakkı, sağlık personeli tanıma ve değiştirme hakkı, güvenlik hakkı, dini vecibelerin yerine getirilmesi hakkı gibi haklar, hasta hakları konusunda en çok üzerinde durulan başlıklar arasında yer almaktadır. Sağlık hukukunun kapsama alanına giren ve 6 temel maddede açıklanan bir diğer madde ise hekimin yükümlülükleridir. Bunlar arasında da işi bizzat yapma yükümlülüğü ve hastayı tedavi etme yükümlülüğü özellikle vurgulanan konulardandır. Bahsedilen bu hak ve yükümlülükler, mevzuatın çok küçük bir kısmını teşkil etmektedir.

Türk Sağlık Mevzuatının Temeli

Türk sağlık hukuku mevzuatı sistematik bir altyapıya sahiptir. Kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler mevzuatın iç temellerini teşkil etmektedir. Ancak dünyada çok sayıda ülke için bağlayıcı olan bazı uluslararası sözleşmeler de Türk sağlık hukuku için altyapı sağlamaktadır. Bunların en başında İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi yer almaktadır. Sözleşmenin 25.maddesinde yer alan sağlık hakkı kavramı, bu hakkın sağlanması ve kullanılması konusunda önemli olan hususları belirlemiştir. Bunun dışında Dünya Tabipler Birliği Bildirgesi, Cenevre Bildirgesi, Hekimlik Ahlâkı Uluslararası Yasası, Helsinki Bildirgesi, Lizbon Bildirgesi gibi çok sayıda ülkenin katılımı ile imza altına alınmış olan bildirgeler de sağlık hukukunun mevzuatına çerçeve oluşturmaktadır.

Similar Posts