sağlık hukuku

Sağlık Hukukuna hangi durumlarda ihtiyaç duyulur?

Sağlık hukuku yekpare bir bütün değil, farklı alt dalların bir araya gelmesi ile vücuda gelmiş olan bir hukuk alanıdır. Denilebilir ki sağlığın söz konusu olduğu her alanda sağlık hukukundan söz etmek de mümkündür. Sağlık hukuku ile hem bu hizmeti vermekle yükümlü olan kurum ve kuruluşların sorumluluklarının belirlenmesi ve faaliyetlerinin denetlenmesi hem de sağlık hizmeti alan kişilerin haklarının koruma altına alınması hedeflenmiştir. Örneğin devletten bağımsız olarak sağlık hizmeti veren özel sağlık kuruluşlarının faaliyetlerinin denetlenmesi gerektiğinde, sağlık idaresi hukuku esas alınmaktadır. Sağlık hukuku, sağlık konusunun akla gelebilecek her alanında farklı uygulamalara sahiptir.

Tıp Hukuku

Sağlık hukukunun önemli alt dallarından biri de tıp hukukudur. Hasta hakları kavramını da içine alan ve genellikle sağlık hukuku ile özdeş olarak kullanılan tıp hukuku sağlık hizmeti veren kuruluşlar ve bu kuruluşlarda görev yapan sağlık görevlileri ile hastaların arasındaki ilişkilerin düzenlenmesini sağlayan hukuk dalıdır. Hastaların var olan haklarından herhangi birini kullanmalarının engellenmesi, hakkın kullanılması esnasında yapılan bilinçli ya da bilinçsiz hareketlerden dolayı yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi, hastaların sağlık haklarının güvence altına alınması gibi durumlar, tıp hukukunun sorumluluk alanıdır. Bu hukuk dalı aynı zamanda multidisipliner bir nitelik taşımaktadır. Zira sağlık kuruluşlarını ilgilendiren konular, aynı zamanda idare hukukunun da konusudur. Bu yüzden de bir karar verilmesi gereken durumlarda, iki hukuk dalından da gerektiği ölçüde istifade edilmektedir.

Kamu Sağlığı Hukuku

Kamu sağlığı, doğrudan devleti ilgilendiren bir sağlık alanıdır. Kamu sağlığının korunması, devletin temel yükümlülüklerinden biridir. Bu yükümlülüğün bir neticesi olarak devlet, kamu sağlığını tehdit eden her türlü tıbbi durum karşısında gerekli olan tedbirleri almak zorundadır. Devletin bu zorunluluğu, gücünü anayasanın ilgili maddelerinden almaktadır. Alınan tedbirlerin yeterliliğinin denetlenmesi ya da idari birimler tarafından ne derece uygulandığının tespit edilmesi ve gerekli olan yaptırımların belirlenmesi konusunda karar hakkı kamu sağlığı hukuku alanına aittir. Ayrıca yalnızca kamu sağlığını tehdit eden durumlarda değil; genel olarak yurttaşların sağlık hizmetlerine erişimlerinin ne derecede sağlandığının denetlenmesi de kamu sağlığı hukukunun yetki alanındadır.

Similar Posts